Vývoj kariéry absolventů VŠE

2022

Shrnutí hlavních zjištění průzkumu na téma uplatnění absolventů VŠE a hodnocení absolvovaného studia mezi absolventy z AK 2020/2021:

 • Stejnou školu by rok po ukončení studia volilo více než 90 % absolventů a stejný program více než 72 % absolventů.
 • Více než 87 % absolventů je spokojeno se svou fakultou a doporučilo by studium na své fakultě ostatním.
 • Při studiu pracovalo více než 96 % absolventů, z toho více než 62 % pracovalo v oboru. Zaměstnání v průběhu studia hraje roli při hledání uplatnění po ukončení studia; 55 % absolventů zůstalo u stejného zaměstnavatele, u kterého pracovali při studiu.
 • Více než 45 % absolventů studovalo magisterské studium čtyři nebo pět semestrů. Šest semestrů studovalo magisterské studium 41 % absolventů.
 • Podíl absolventů, kteří využili možnosti studia nebo stáže v zahraničí je 40 %. Na otázku, v jakém státu se studia nebo stáže zúčastnili, se mezi odpověďmi nejvíce vyskytovalo Německo, USA, Kanada, Velká Británie a Španělsko.
 • Přes 21 % respondentů se zapojilo do dobrovolné činnosti na VŠE včetně studentských spolků.
 • Hrubý plat absolventů se dlouhodobě v prvním zaměstnání po absolvování VŠE pohybuje mezi 30 001 až 50 000 Kč.
 • Více než 18 % absolventů se věnuje podnikání (jsou evidováni jako OSVČ).
 • Z hlediska nabytých znalostí a dovedností jsou absolventy dlouhodobě oceňovány především práce s informacemi a osvojení ekonomického myšlení a jednání. Z manažerských, komunikačních a sociálních dovedností to jsou hlavně tvorba prezentací a písemný projev spolu s týmovou prací. Nejvýše hodnocenou dovedností je schopnost identifikace a řešení problému následována samostatným rozhodováním.
 • Používání sociálních sítí v práci má rostoucí tendenci, absolventi používají LinkedIn (téměř 37 %), Facebook (víc než 21 %) a Instagram (14 %) v souvislosti se svým zaměstnáním.

Děkujeme všem, kteří se výzkumného šetření účastnili.

Závěrečná zpráva z dotazníkového šetření je Vám k dispozici zde.

2021

Shrnutí hlavních zjištění průzkumu na téma uplatnění absolventů VŠE a hodnocení absolvovaného studia mezi absolventy z AK 2019/2020:

 • Stejnou školu by s určitým odstupem od ukončení studia volilo 76 % absolventů (mírný nárůst), 63,4 % absolventů by volilo stejný program (téměř shodné). Z čerstvých absolventů by stejnou školu volilo více než 90 % a stejný program více než 72 %.
 • Při studiu pracovalo 96,2 % absolventů. Zaměstnání v průběhu studia hraje roli při hledání uplatnění po ukončení studia; 55,4 % absolventů zůstalo u stejného zaměstnavatele, u kterého pracovali při studiu.
 • Přes 50 % absolventů studovalo magisterské studium šest semestrů. Více než 15 % absolventů studovalo magisterské studium 5 nebo 4 semestry.
 • Podíl absolventů, kteří využili možnosti studia nebo stáže v zahraničí se drží na 42 %.
 • Přes 22 % respondentů se zapojilo do dobrovolné činnosti včetně studentských spolků.
 • Hrubý plat absolventů se dlouhodobě v prvním zaměstnání pohybuje mezi 20 001 až 40 000 Kč.
 • Z hlediska nabytých znalostí a dovedností jsou absolventy opakovaně oceňovány práce s informacemi, osvojení ekonomického myšlení a jednání. Z manažerských, komunikačních a sociálních dovedností to jsou tvorba prezentací a písemný projev spolu s týmovou prací. Nejvýše hodnocenou dovedností je schopnost samostatného rozhodování následovaná identifikací a řešením problému.
 • Používání sociálních sítí v práci má rostoucí tendenci, absolventi používají LinkedIn (téměř 35 %) a Facebook (téměř 25 %) v souvislosti se svým zaměstnáním.
 • Propojení obsahu studia a praxe je dle absolventů spíše průměrné.
 • Obě části zprávy, tj. dotazníkové šetření u absolventů a anketa po promoci, vzájemně potvrzují získané výsledky.

Děkujeme všem, kteří se výzkumného šetření účastnili.

Závěrečná zpráva z dotazníkového šetření je Vám k dispozici zde.

 

2020

Shrnutí hlavních zjištění průzkumu na téma uplatnění absolventů VŠE a hodnocení absolvovaného studia mezi absolventy z AK 2018/2019:

 • Stejnou školu by s určitým odstupem od ukončeného studia volilo 77 % absolventů (mírný pokles), 63,5 %absolventů by volilo stejný program (mírný pokles). Z čerstvých absolventů by stejnou školu volilo více než 90 %a stejný program více než 72 %.
 • Při studiu pracovalo 97 % absolventů (zvýšení). Zaměstnání v průběhu studia hraje roli při hledání uplatnění po ukončení studia; 60 % z absolventů zůstalo u stejného zaměstnavatele, u kterého pracovali při studiu (zvýšení).
 • Přes 50 % absolventů studovalo magisterské studium šest semestrů. Více než 20 % absolventů studovalo magisterské studium 5 nebo 4 semestry.
 • Zvýšil se podíl absolventů, kteří využili možnosti studia nebo stáže v zahraničí (o 9 procentních bodů na 43 %).
 • Necelých 20 % respondentů se zapojilo do dobrovolné činnosti včetně studentských spolků.
 • Hrubý plat absolventů se dlouhodobě v prvním zaměstnání pohybuje mezi 20 001 až 40 000 Kč.
 • Z hlediska nabytých znalostí a dovedností jsou absolventy opakovaně oceňovány práce s informacemi, osvojení ekonomického myšlení a jednání. Z manažerských, komunikačních a sociálních dovedností to jsou tvorba prezentací a písemný projev spolu s týmovou prací. Nejvýše hodnocenou dovedností je schopnost samostatného rozhodování následovaná identifikací a řešením problému.
 • Používání sociálních sítí v práci má rostoucí tendenci, absolventi používají LinkedIn (35 %) a Facebook (22 %) v souvislosti se svým zaměstnáním.
 • Propojení obsahu studia a praxe je dle absolventů spíše průměrné.

Děkujeme všem, kteří se výzkumného šetření účastnili.

Závěrečná zpráva z dotazníkového šetření je Vám k dispozici zde.

 

2019

Dotazníková šetření přinesou každým rokem zajímavá zjištění. Aby měla šetření co největší vypovídající hodnotu, aktualizují se v nich otázky a pokud je potřeba, přidávají se nové. Konkrétně novou otázkou v letošním roce výzkumu byla otázka na zapojení studentů při studiu do dobrovolnické činnosti (např. činnosti ve studentské organizaci) na VŠE. Necelých 22 % respondentů se do těchto aktivit zapojilo. Co se týče mezifakultního porovnání, nejvíce se angažují studenti FPH (31 %) a FMV (28 %), nejméně naopak FM a FFÚ (obě po 15 %).

Další nová otázka se zaměřovala na to, zda absolventi zůstávali u stejného zaměstnavatele i po ukončení studia. U stejného zaměstnavatele zůstalo 57 % z dotazovaných absolventů. Pokud se podíváme na rozdíly mezi jednotlivými fakultami, nejvíce zůstávají ve svém prvním zaměstnání absolventi FFÚ, a naopak nejméně absolventi FMV.

Hlavní zjištění:

 • 39,34 % dotázaných absolventů studovalo magisterské studium šest semestrů, tedy o jeden rok prodlužovali.
 • Nejčastější věk absolventů v době ukončení magisterského studia je 25 let.
 • 34 % dotázaných absolventů využilo možnosti studia v zahraničí, nejvíce z nich byli absolventi FMV.
 • Nejlepšího průměru v AK 2017/2018 dosahovali absolventi FIS (23 % dosáhlo průměru pod 1,49).
 • Absolventi uvedli, že VŠE má kvalitní vyučující, a to spíše ve vedlejších specializacích (37 %), v hlavních specializacích je tento podíl pouze 22 %. Oproti předchozímu šetření došlo ke zlepšení hodnocení kvality vyučujících v hlavních specializacích, ve specializacích vedlejších se zhoršila. Nejkvalitnější vyučující v hlavní specializaci jsou podle letošního průzkumu na FM a FFÚ, ve vedlejší specializaci na FPH a FMV.
 • 66 % absolventů by volilo stejný obor hlavní specializace.
 • 80 % respondentů uvedlo, že by VŠE neměnilo za jinou VŠ.
 • 95 % absolventů při studiu pracovalo. Toto číslo se dlouhodobě zvyšuje, stejně jako poměr studentů pracujících v odvětví, které souvisí s jejich studiem.
 • Přes 80 % absolventů našlo své první zaměstnání téměř okamžitě po ukončení studia, 17 % z nich hledalo práci v rozmezí jednoho až tří měsíců.
 • Zaměříme-li se na pozice, které čerství absolventi nejčastěji vykonávají jako své první zaměstnaní, je to nejčastěji controller, finanční analytik a risk manager. Následuje manažer provozního či jiného útvaru, odborník účetnictví či financí, programátor nebo projektant. Dlouhodobě roste oblíbenost pozic v PR a marketingu, projektový manažer a IT konzultant.  Absolventi FFÚ se nejvíce uplatnili na pozici asistent controllora, absolventi FMV a FPH nejčastěji uváděli, že našli zaměstnání v odvětví PR a marketingu. Absolventi FIS našli nejvíce uplatnění v oblasti IT, konkrétně na pozicích IT konzultant, analytik business inteligence nebo programátor. U absolventů NF je nejčastěji uvedeným povoláním ekonom – expert, analytik. Z dotazníku vyšlo u absolventů FM  jako nejčastější zaměstnání na pozici odborník HR.
 • 34 % absolventů z AK 2017/2018 se v současném zaměstnání pohybuje v intervalu hrubého měsíčního příjmu mezi 30 001 – 40 000 Kč. Dlouhodobě nejvyšších nástupních platů dosahují absolventi FIS, a to jak v prvním, tak pak i v jejich současném zaměstnání.

Děkujeme všem, kteří se výzkumného šetření účastnili.

Závěrečná zpráva z dotazníkového šetření je Vám k dispozici zde.

 

Výzkum Absolvent 2018

Předkládaná studie přináší výsledky šetření Absolvent 2018 pro dílčí vzorek studentů Vysoké školy ekonomické v Praze. Do šetření realizovaného Centrem pro studium vysokého školství, v. v. i. byli zapojeni absolventi, kteří úspěšně ukončili studium v letech 2013 až 2017. Za VŠE bylo osloveno 6 777 absolventů, z nichž odpovědělo 767 (11,3 %). Vzhledem k nízkému počtu absolventů v jiných typech a formách studia jsou výsledky zpracovány pouze pro 723 absolventů navazujícího magisterského studia v prezenční formě. Data jsou přitom převážena na skutečnou strukturu absolventů VŠE.

Závěrečná zpráva z dotazníkového šetření je Vám k dispozici zde.

 

2018

Roční šetření vztahující se k absolventům VŠE z roku 2016/2017 bylo obohaceno o několik nových otázek vztahujících se ke studiu absolventů. Konkrétně nová otázka ohledně délky studia ukázala, že 37,5 % dotázaných absolventů studovala magisterské studium šest semestrů, tedy o jeden rok prodlužovali. 24,28 % absolventů studovalo magisterské studium 5 semestrů a 25,74 % absolventů studovalo 4 semestry. Nejčastějším věkem v době ukončení magisterského studia (39,32 %) bylo 25 let. Dále jsme nově zjišťovali, zda absolventi využili možnost vyjet studovat do zahraničí. 36 % dotázaných absolventů této možnosti využilo, především absolventi Fakulty mezinárodních vztahů (FMV). Poslední nová otázka se týkala studijního průměru v rámci magisterského studia. Nejlepšího průměru dosahovali absolventi Fakulty informatiky a statistiky (FIS), 25 % z nich mělo průměr pod 1,49.

 

V dnešní době je pro získání nové práce stěžejní praxe získaná během studia. Průzkum dlouhodobě ukazuje, že více jak polovina studentů při studiu pracuje (letos to bylo 95 %). Dlouhodobě také roste poměr studentů pracujících v odvětví, které souvisí s jejich studiem, téměř 62 %.

Co se týče hledání prvního zaměstnání, dlouhodobě vede reakce na inzerát, okolo 40 % absolventů takto každoročně najde své první zaměstnání. Díky praxi či stáži během studia najde své první zaměstnání okolo 20 % absolventů, podobně jako pomocí přímého kontaktování zaměstnavatele. Většina absolventů (78 %) našla své první zaměstnání téměř okamžitě po ukončení studia, 19 % z nich hledalo práci v rozmezí jednoho až tří měsíců.

S prvním zaměstnáním absolventů souvisí i výše hrubého příjmu. Průzkum ukázal, že dlouhodobě se absolventi pohybují mezi 20 001 až 40 000 Kč, a to kolem 70 % z nich. V této skupině se pohybuje i většina absolventů v současném zaměstnání, ovšem již jen 58 % z nich. Oproti příjmu v prvním zaměstnání evidujeme nárůst ve vyšších platových kategoriích. Dlouhodobě se ve vyšších platových sférách pohybují absolventi FIS, a to jak v prvním, tak i v současném zaměstnání.

Dále nás zajímalo, zda při svém zaměstnání absolventi využívají sociální sítě. Dlouhodobě převládá odpověď záporná, ale procentuálně klesá. Používání sociálních sítí v práci narůstá, stále více a více je používán LinkedIn a Facebook.

 

Děkujeme všem, kteří se výzkumného šetření účastnili.

Závěrečná zpráva z dotazníkového šetření je Vám k dispozici zde.

 

2017

Roční šetření vztahující se k hodnocení studia absolventů VŠE z roku 2015/2016 přineslo několik zajímavých závěrů.

Do vědecko-výzkumné činnosti se zapojují nejvíce studenti Fakulty informatiky a statistiky (FIS). Absolventi FIS, ve srovnání s absolventy z ostatních fakult, také nejvíce oceňují získání praktických dovedností během studia. I to je možným důvodem pro umístění FIS na jedné z nejvyšších příček v otázce podnikání.

Zkoumali jsme, jak respondenti hodnotí vědecký výklad ve škole. Podle absolventů z roku 2015/2016 disponuje VŠE velmi kvalitními vyučujícími. Dle výsledků šetření se nejvíce kvalitních vyučujících nachází na vedlejších specializacích (46 %). Nejkvalitnější vyučující v hlavní a vedlejší specializaci jsou podle průzkumu na Fakultě financí a účetnictví (FFÚ) a Fakultě mezinárodních vztahů (FMV).

Prvním zaměstnáním po ukončení školy byla absolventy nejčastěji uvedena skupina povolání controller, finanční analytik a risk manager (10 %), asistent auditora, IT konzultant, analytik business intelligence (8 %) a daňový poradce (8 %). Oproti předchozím rokům došlo k relativnímu poklesu skupin jako projektový manager a odborník HR a relativnímu nárůstu profesí nákupčí.

Děkujeme všem, kteří se výzkumného šetření účastnili.

Závěrečná zpráva z dotazníkového šetření je Vám k dispozici zde.

 

2016

I v tomto roce jsem hodnotili uplatnění absolventů VŠE, které jsme zjistili na základě výsledků dotazníku určeného absolventům z let 2014/2015. V rámci našeho výzkumu absolventů jsme se snažili získat informace o tom, jak se čerství absolventi Vysoké školy ekonomické v Praze zapojují do pracovního procesu po ukončení studia. V dotazníkovém šetření jsme také zjišťovali, jak absolventi vnímají a uplatňují získané vysokoškolské vzdělání, a které kompetence si osvojili. Na základě uvedených informací jsme vytvořili tuto studii, která obsahuje údaje o nejčastěji zastávaných profesích, charakteristikách zaměstnavatelů, příjmech absolventů a další aspekty spojené s pracovní kariérou absolventů VŠE.

Děkujeme všem, kteří se výzkumného šetření účastnili.

Závěrečná zpráva z dotazníkového šetření je Vám k dispozici zde.

 

2015

Rozvojové a poradenské centrum hodnotilo uplatnění absolventů VŠE na základě výsledků dotazníku určeného absolventům z let 2013/2014, které jsme porovnali s výzkumy z předchozích let. Nejdůležitějším cílem našeho výzkumu bylo získat poznatky o tom, jak se čerství absolventi Vysoké školy ekonomické v Praze zapojují do pracovního procesu po ukončení studia. V rámci dotazníkového šetření jsme zjišťovali, jak absolventi hodnotí získané vysokoškolské vzdělání na VŠE. Následující zpráva přináší celou řadu informací o nejčastěji zastávaných pracovních činnostech, charakteristikách zaměstnavatelů, příjmech absolventů, stejně tak jako další aspekty spojené s pracovní kariérou absolventů VŠE.

Děkujeme všem, kteří se výzkumného šetření účastnili.

Závěrečná zpráva z dotazníkového šetření je Vám k dispozici zde.

 

2014

I v roce 2014 Rozvojové a poradenské centrum hodnotilo uplatnění absolventů VŠE na základě výsledků dotazníku určeného absolventům z let 2012/2013. Zároveň jsme ve výzkumu reflektovali výsledky z předchozích šetření. Cílem výzkumného šetření bylo získat poznatky o tom, jak vypadá začátek pracovní kariéry absolventů VŠE po ukončení studia a jak se tato kariéra dále vyvíjí po absolutoriu.

Závěrečná zpráva z dotazníkového šetření je Vám k dispozici zde.

 

2013

Na začátku roku 2013 jsme uskutečnili další šetření na téma „Uplatnění absolventů VŠE a hodnocení absolvovaného studia“. V tomto šetření jsme se zaměřili na čerstvé absolventy z let 2011/2012. Zároveň jsme pro závěrečnou zprávu využili údaje získané v předchozích šetřeních. Cílem výzkumného šetření bylo získat poznatky o tom, jak vypadá začátek pracovní kariéry absolventů VŠE po ukončení studia a jak se tato kariéra dále vyvíjí po absolutoriu.

Závěrečná zpráva z dotazníkového šetření je Vám k dispozici zde.

 

2011

Na konci roku 2011 jsme uskutečnili další šetření na téma „Uplatnění absolventů VŠE a hodnocení absolvovaného studia„. V tomto šetření jsme se zaměřili na čerstvé absolventy z let 2010 a 2011. Zároveň jsme pro závěrečnou zprávu využili údaje získané v roce 2010 od absolventů z let 2005 a 2006, tedy 4-5 let po ukončení studia. Cílem výzkumného šetření bylo získat poznatky o tom, jak vypadá začátek pracovní kariéry absolventů VŠE po ukončení studia a jak se tato kariéra dále vyvíjí 4-5 let po absolutoriu.

Závěrečná zpráva z dotazníkového šetření je Vám k dispozici zde.

O Výzkumu

Zpráva se zaměřuje nejen na názory absolventů při hodnocení absolvovaného studia, ale přináší také přehled typických profesí vykonávaných v prvním zaměstnání či informace o výši příjmu, kterého absolventi dosahují. Dále se zaměřuje na změny v pracovním uplatnění 4-5 let po ukončení studia a hodnotí také charakteristiky zaměstnavatelů. Výzkum se zaměřil i na problematiku rozdílů v příjmech mezi muži a ženami, na podnikatelskou aktivitu absolventů a na další informace s kariérou absolventů VŠE spojené. Informace mohou posloužit absolventům při zhodnocení vlastní kariéry v porovnání s absolventy ostatními. Pro fakulty VŠE je zpráva užitečnou zpětnou vazbou na poskytované vzdělávání a na uplatnění jejich absolventů v praxi. Zaměstnavatelům zpráva poskytuje mezi jiným přehled o tom, v jakých oborech nacházejí absolventi jednotlivých fakult VŠE uplatnění.

 

2009

Začátkem roku 2009 jsme se obrátili na absolventy VŠE a požádali je o spolupráci při vytváření přehledu začátku kariéry absolventů VŠE a jejího vývoje.

Výsledky dotazníkového šetření jsou Vám k dispozici ke stažení zde.

O Výzkumu

Cílem prezentovaného výzkumu bylo získat poznatky o tom, jak vypadá začátek pracovní kariéry absolventů VŠE po ukončení studia a jak se tato kariéra dále vyvíjí. Zpráva přináší přehledy nejčastěji zastávaných pracovních činností, typické dráhy vývoje kariéry, typy zaměstnavatelů, srovnání podle fakult a pohlaví, jakož i další souvislosti s pracovní kariérou absolventů VŠE spojené. Informace zde obsažené mohou dobře posloužit absolventům pro zhodnocení své vlastní kariéry v porovnání s ostatními, studentům pro lepší plánování svého budoucího uplatnění, fakultám pro zpětnou vazbu na uplatnění svých absolventů a zaměstnavatelům pro lepší přehled o tom, v jakých oborech a u jakých firem nacházejí absolventi VŠE uplatnění.