Setkání pracovních skupin na ČZÚ v rámci projektu CRP 18+

Dne 7. června 2022 se v zasedací místnosti rektorátu budovy České zemědělské univerzity v Praze sešli zástupci absolventských oddělení a center, aby probrali téma sledování absolventů a konkrétní postupy, praktické využití, nástrahy i bariéry aktuálních dotazníkových šetření. Setkání představuje další krok k implementaci projektu CRP 18+, jehož cílem je najít společný přístup ke sběru zpětné vazby od absolventů.

Koordinaci projektu má na starosti Česká zemědělská univerzita v Praze, kde již 17. března 2022 proběhla úvodní informační schůzka, na které se účastníci dozvěděli, co je cílem projektu a jaké budou jeho jednotlivé fáze. Cílem projektu CRP 18+ je zmapovat, jak na jednotlivých univerzitách probíhá dotazování a snaha o sjednocení otázek i načasování těchto šetření mezi absolventy. Výstupem bude obecná metodologie dotazníků pro absolventy s mezinárodním přesahem s vidinou vyšší efektivity z důvodu spolupráce jednotlivých univerzit a předávání si vzájemného know-how. Po úvodní schůzce docházelo v období od března do června 2022 ke sběru informací od jednotlivých univerzit a dalším krokem bylo setkání pracovních skupin dne 7. června, kde se více detailněji probíralo zaměření na danou problematiku.

Složení jednotlivých pracovních skupin obdrželi účastníci e-mailem od vedoucího projektu pana Marka Šedivého z odboru vnějších vztahů. V úterý 7. června byly kromě Vysoké školy ekonomické v Praze přítomny ještě další čtyři školy, a to Masarykova univerzita, Západočeská univerzita v Plzni, Veterinární univerzita Brno a Univerzita Karlova. Za VŠE se zúčastnil ředitel ACR VŠE Mgr. Ing. Martin Rey, vedoucí Absolventského centra VŠE Ing. Lucie Böhmová, Ph.D. a koordinátorka Absolventského centra VŠE Bc. Michaela Strnadová.

Na setkání pracovních skupin se v čase 10:00 – 13:00 probíraly následující okruhy:

  1. Smysl průzkumů
  2. Obsah průzkumů
  3. Respondenti

V rámci prvního okruhu účastníci diskutovali nad tím, proč univerzity průzkumy mezi absolventy dělají, co čekají od výsledků a jak získaná data ve skutečnosti využívají. Součástí tohoto bloku byly také informace o tom, kdo a jak za jednotlivé univerzity získaná data zpracovává a jak zvýšit návratnost odpovědí. Druhým okruhem bylo zaměření se na konkrétní obsah dotazníků a na to, jaké informace jsou při sběru dat podstatné. Zjišťovalo se, zda existují nějaká témata typická pro dané univerzity a která jsou naopak společná pro všechny. Otevřela se také témata ohledně státních dotazníkových šetření Eurostudent a Eurograduate a je nutno podotknout, že univerzity k těmto typům dotazníků nemají příliš kladný vztah. Univerzity jsou si vědomy, že čím více dotazníků bude absolventům zasíláno, tím se zvyšuje riziko, že bude méně odpovědí a dojde k odrazení respondentů. Právě tématem respondentů se zabýval poslední okruh. Pracovní skupiny diskutovaly nad tím, jakým způsobem získávají kontakty na své bývalé studenty a jak je oslovují. Důležitým bodem tohoto bloku byla motivace absolventů k vyplnění dotazníků a co je naopak od dotazníkových šetření odrazuje.

Schůzka pracovní skupiny, na které byli přítomni zástupci z VŠE, proběhla v přátelském duchu. Diskuze mezi účastníky byla plynulá a zaznělo mnoho přínosných komentářů. V průběhu setkání bylo stanoveno několik přestávek s občerstvením, na kterých byla možnost se zapojit do neformální diskuze s ostatními účastníky.

Dalším postupem v implementaci projektu CRP 18+ bude analýza a syntéza získaných informací od jednotlivých univerzit doplněná o zahraniční zkušenosti v dané oblasti. Následovat bude vytvoření návrhu společné metodiky získávání zpětné vazby od absolventů. Posledním krokem je závěrečná konference plánovaná na listopad-prosinec 2022, na které dojde k prezentaci výsledků a diskuzi návrhu metodiky.